Europa Samorządna

W grudniu 2015 roku, nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek, ukazała się moja pierwsza autorska książka, monografia naukowa pt. „Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej”.

Nie byłoby tej publikacji, gdyby nie życzliwość i wsparcie wielu osób. Dziękuję Panu Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, Kierownikowi Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UMK, za serdeczną pomoc, cenne uwagi i sugestie. Słowa wdzięczności kieruję w stronę recenzentów – Prof. Ludwika Habudy oraz Prof. Alfreda Lutrzykowskiego. Dziękuję za czas poświęcony lekturze oraz za tak wiele wartościowych spostrzeżeń.

Jestem ogromnie wdzięczny Panu Prezesowi Doktorowi Adamowi Marszałkowi, Pani Prezes – Profesor Joannie Marszałek-Kawie, Pani Dyrektor – Iwonie Nadolskiej-Bartosiak oraz Pracownikom Wydawnictwa Adam Marszałek za życzliwe przyjęcie projektu książki oraz za sprawny proces wydawniczy. Informacje na temat książki wraz z możliwością zakupu znajdują się na stronie Wydawnictwa:

http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4325/europa_samorzadna__samorz.html

Istnieje też opcja bezpośredniego nabycia publikacji w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek przy ulicy Lubickiej 44 w Toruniu (najkorzystniejsza oferta cenowa).

Przekrojowy spis treści:

Wstęp

Rozdział I Samorząd terytorialny jako forma zdecentralizowanej administracji publicznej

Rozdział II Samorząd terytorialny w państwach unitarnych na przykładzie Polski, Węgier i Francji

Rozdział III Samorząd terytorialny w państwach federalnych na przykładzie Niemiec, Austrii i Belgii

Rozdział IV Między unitaryzmem a federalizmem. Autonomia regionalna jako specyfika regulacji samorządowych we Włoszech i w Hiszpanii

Rozdział V Samorząd terytorialny państw unitarnych i federalnych w kontekście polityki regionalnej UE

Uwagi końcowe

Aneks: Samorząd terytorialny w konstytucjach wybranych państw Unii Europejskiej

Spis map i wykresów

Źródła i literatura

Całość liczy 246 stron.

Fragmenty Wstępu: 

Przedmiotem książki jest analiza procesów kształtowania się samorządu terytorialnego w wybranych państwach unitarnych i federacjach Unii Europejskiej, jego struktury, zadań oraz mechanizmów funkcjonowania. To właśnie model ustroju terytorialnego, wynikający z konstytucji państw członkowskich, stanowi pryzmat poprzez który przyjrzałem się funkcjonowaniu samorządu terytorialnego – podobieństwom, ale i odmiennościom poszczególnych systemów. Główny problem badawczy wywołuje potrzebę odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu konstytucyjny model ustroju terytorialnego państwa (unitaryzm bądź federalizm) wpływa na znaczenie, strukturę i mechanizmy funkcjonowania samorządu terytorialnego? Wszystkie modele ustrojowe funkcjonujące w Unii Europejskiej przewidują istotne miejsce dla różnych przejawów samorządności. Dzięki temu Stary Kontynent można określać mianem Europy samorządnej. (…)

         Wyznaczając przestrzenny zakres pola badawczego, wybrałem trzy państwa unitarne: Polskę, Węgry i Francję oraz – dla zachowania odpowiedniej proporcji – trzy państwa federalne: Niemcy, Austrię i Belgię. Dobór ten został uzupełniony o rozdział dotyczący Włoch i Hiszpanii – państw, które formalnie pozostają unitarne, jednak w praktyce – zwłaszcza okresu ostatnich kilkunastu lat – ich model ustrojowy znacznie zbliżył się do rozwiązań znanych z systemów federacyjnych. Specyfika ustroju terytorialnego, przejawiająca się w daleko idącej autonomii regionów włoskich i hiszpańskich, skłoniła mnie do wyodrębnienia tej problematyki jako swoistego tematycznego pomostu między typowym unitaryzmem a federalizmem  (określanego przez niektórych autorów mianem regionalizmu). (…)

Polecam tę książkę wszystkim, którym tematyka administracji publicznej i samorządu terytorialnego jest bliska, nie tylko w kontekście zainteresowań naukowych, ale też swoistego hobby czy praktyki zawodowej (m.in. pracownikom administracyjnym i samorządowcom). Adresatami publikacji są również studenci kierunków: prawo, administracja, europeistyka, socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia czy polityka publiczna. Książka może być traktowana jako podręcznik akademicki stosowany w nauczaniu przedmiotów specjalizacyjnych takich jak, m.in. Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej czy Administracja samorządowa (państw UE). Ufam, że okaże się ona interesującą lekturą.

Kilka słów o okładce: 

Poszczególne gwiazdki flagi UE przybrały barwy narodowe przedstawionych państw:
– unitarnych – Polski, Węgier, Francji,
– federacji – Niemiec, Austrii, Belgii,
– regionalnych – Włoch i Hiszpanii, które formalnie pozostają unitarne, jednak w praktyce ich model ustrojowy zbliżył się do rozwiązań znanych z systemów federacyjnych.
Roztwarta Kostka Rubika oznacza złożoność, wieloelementowość samorządu terytorialnego, a nie nadmierną koncentrację na modelu węgierskim  😉 . Zachęcam do lektury!

Za szczególną promocję mojej książki dziękuję:

1. Księgarni “Atlas” przy ul. Szerokiej 42 w Toruniu

2. Księgarni Uniwersyteckiej UMK przy ul. Reja 25 w Toruniu

 

 

Dodaj komentarz