O Mnie

Paweł Machalski 

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce


Dr Paweł Machalski – absolwent wydziałów: Politologii i Studiów Międzynarodowych (magisterium: 2010/doktorat: 2015) oraz Prawa i Administracji (magisterium: 2012) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration – MBA (2021).

Tradycje akademickie są w mojej rodzinie obecne od pokoleń. Brat dziadka – prof. dr hab. Franciszek Machalski, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego – należał do najbardziej cenionych polskich iranistów. Specjalizował się w filologii i literaturze perskiej oraz kulturze Bliskiego Wschodu (redaktor “Folia Orientalia”).

˗    Temat mojej rozprawy doktorskiej:  „Stosunki państwo – Kościół rzymskokatolicki w Polsce po ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku”, promotor: dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, prof. UMK

Powyższa rozprawa doktorska została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK z 6 października 2015 r.

Problematyka doktoratu w pewnym stopniu wpisuje się we wcześniej podjęty nurt zainteresowań naukowych, zrealizowanych na kartach pierwszej pracy magisterskiej pod tytułem: „Stolica Apostolska w europejskich stosunkach międzynarodowych podczas pontyfikatu Jana Pawła II” (promotor: prof. dr hab. Ryszard Michalski). Z kolei studia w ramach Wydziału Prawa i Administracji zwieńczyła praca magisterska pt. „Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w wybranych państwach Unii Europejskiej”, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Witkowskiego.  Tematyka samorządowa, a właściwie szerszy aspekt administracji publicznej oraz polskiego systemu politycznego, stanowi kolejną dziedzinę moich zainteresowań naukowych. Od 2018 r. jestem pracownikiem etatowym Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, specjalizując się w bezpieczeństwie społeczności lokalnych oraz bezpieczeństwie energetycznym.

      W XXI w. zdecydowanie poszerzyły się płaszczyzny działania dla ludzi nauki. To już nie tylko biblioteki i audytoria akademickie, co wciąż ma swoje podstawowe znaczenie, ale także szerokie obszary życia społecznego, medialnego, gospodarczego i biznesowego. W tym kontekście w czerwcu 2019 r. – w uzupełnieniu do uczelni – podjąłem rolę doradcy ds. marketingu społecznego i rozwoju jednej ze spółek z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). 20 lipca 2020 roku została mi powierzona przez przedstawicieli branży energetycznej funkcja Prezesa Zarządu nowo powołanego Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

   Na moją wieloletnią aktywność naukową można spojrzeć przez pryzmat kilku kryteriów: publikacyjnego, konferencyjnego, organizacyjnego, dydaktycznego oraz medialnego. W grudniu 2015 r. Wydawnictwo Adam Marszałek opublikowało pierwszą monografię mojego autorstwa pt. „Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej”(II wydanie z 2018 r.). We wrześniu 2017 r. ukazała się, nakładem warszawskiego Wydawnictwa CeDeWu, współautorska książka pt. Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej” (II wydanie z 2019 r./ pełne zapisy bibliograficzne: patrz. Publikacje). Obecnie pracuję nad trzecią monografią na temat bezpieczeństwa energetycznego. Jestem autorem kilkunastu artykułów naukowych, dotyczących m.in. administracji publicznej/samorządu terytorialnego, integracji europejskiej/UE, relacji państwo-Kościół, dyplomacji polskiej oraz Stolicy Apostolskiej, energetyki obywatelskiej i bezpieczeństwa energetycznego. Jako aktywny prelegent uczestniczyłem w ponad czterdziestu konferencjach naukowych, w tym w wielu o charakterze międzynarodowym. Współorganizowałem siedem konferencji, m.in. cykl sympozjów z serii „Dyplomacja europejska”. Jako nauczyciel akademicki-doktorant prowadziłem zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Z radością przyjmowałem zaproszenia do wygłaszania wykładów ogólnouniwersyteckich.

Po obronie doktoratu nawiązałem współpracę dydaktyczną z:

 • Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie i Mławie, 
 • Akademią Jagiellońską w Toruniu,
 • Bydgoską Szkołą Wyższą, 
 • Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu/Bydgoszczy,
 • Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (w tym również wydziałami w Działdowie, Inowrocławiu oraz Pile)

Dydaktykę traktuję jako prawdziwą pasję, dodającą motywacji do aktywnego samorozwoju i podejmowania kolejnych inicjatyw. W czasie studiów magisterskich i doktoranckich podejmowałem liczne działania naukowe i organizacyjne w ramach dodatkowych kursów, sympozjów czy kół naukowych. W latach 2006-2008 zrealizowałem kurs pedagogiczny wraz z praktykami w szkołach, uzyskując kwalifikacje dydaktyczne nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. W maju 2010 r. oraz w styczniu 2015 r. pełniłem funkcję głównego organizatora Wydziałowego Konkursu Wiedzy o Współczesnych Stosunkach Międzynarodowych. W latach akademickich 2010/2011 i 2011/2012 byłem reprezentantem studentów WPiA w Samorządzie Studenckim UMK, pełniłem funkcję jurora Międzyszkolnego Turnieju Debat Oksfordzkich oraz Mistrzostw Torunia Debat Oksfordzkich. W tym czasie byłem też prezesem Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa Publicznego. Obecnie, już jako doktor nauk politycznych, łączę aktywność dydaktyczno-naukową z obecnością w mediach w roli komentatora/eksperta programów publicystycznych.

W latach 2016-2021 – członek Rady Okręgu Bydgoskie – jednostki pomocniczej Rady Miasta Torunia,

Od czerwca 2019 r. – członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, 

Od października 2017 r. członek, a od marca 2021 r. – Przewodniczący Rady Programowej TVP 3 Bydgoszcz – pluralistycznego gremium opiniodawczego, składającego się z 15 członków reprezentujących różne środowiska polityczne, społeczne, kulturalne, naukowe i pozarządowe. Do członkostwa w Radzie Programowej zgłosiło mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

Zainteresowania naukowe/badawcze:

 1. Struktura i funkcjonowanie administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego (w Polsce i innych państwach europejskich),
 2. Bezpieczeństwo energetyczne,
 3. Systemy polityczne państw europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem ustroju politycznego RP),
 4. Międzynarodowe stosunki polityczne XX i XXI wieku,
 5. Relacje państwo-Kościół w Polsce i w Europie,
 6. Papiestwo i papieże XX i XXI wieku,
 7. Specyfika organizacji międzynarodowych i Stolicy Apostolskiej jako podmiotów prawa międzynarodowego publicznego,
 8. Proces integracji europejskiej, struktura, prawo i funkcjonowanie Unii Europejskiej,
 9. Rola mediów w przestrzeni społeczno-politycznej,
 10. Bieżąca polityka polska

Stypendia, granty, nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium doktoranckie (w latach 2012-2015),
 • Stypendium Rektora UMK dla najlepszych doktorantów (w roku akademickim 2014/2015),
 • Granty promotorskie/wydziałowe (w latach akademickich 2013/2014 i 2014/2015),
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej uchwałą Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK z 6 października 2015 r.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2012-2015):

W ramach kierunku stosunki międzynarodowe:

– Integracja europejska,

– Organizacje międzynarodowe,

– Prawo autorskie i prawa pokrewne

W ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

– Lobbing i sponsoring,

– Trzeci sektor społeczeństwa obywatelskiego

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w Ciechanowie/Mławie (2018-nadal):

W ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: 

– Bezpieczeństwo państwa,

– Bezpieczeństwo społeczne,

– Bezpieczeństwo społeczności lokalnych,

– Bezpieczeństwo energetyczne,

– Ochrona własności intelektualnej,

– Prognozowanie i rozpoznawanie stanów zagrożenia,

– Zwalczanie terroryzmu,

– Historia bezpieczeństwa i wojskowości,

– Podstawy nauk o bezpieczeństwie,

– Struktura i zadania samorządu terytorialnego,

– Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego,

– Seminarium dyplomowe

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Bydgoskiej Szkole Wyższej (2020-nadal):

W ramach kierunku administracja:

– E-administracja w administracji publicznej,

– Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego,

– Europejskie modele samorządu terytorialnego

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu (2017-nadal):

W ramach kierunku administracja:

– Wstęp do nauki o państwie i prawie,

– Socjologia i metody badań społecznych,

– Socjologia organizacji

W ramach studiów podyplomowych:

– Instytucje bezpieczeństwa i uwarunkowania społeczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu/Bydgoszczy (2016-nadal):

W ramach kierunku administracja:

– E-administracja,

– Seminarium dyplomowe

W ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

– Administracja publiczna,

– Ustrój samorządu terytorialnego,

– Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb publicznych

W ramach kierunku prawo w biznesie:

– E-administracja

W ramach kierunku zarządzanie:

– Prawne aspekty administracji rządowej i samorządowej,

E-government

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (2017-nadal):

W ramach kierunku zarządzanie/spec. administracja publiczna:

– E-administracja,

– Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego,

– Status prawny urzędnika (prawo urzędnicze),

– Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej,

W ramach kierunku zintegrowane systemy bezpieczeństwa państwa:

– Bezpieczeństwo polityczne,

– Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym,

W ramach kierunku ekonomia:

– Strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,

Zainteresowania pozanaukowe/ hobby:

˗    krajoznawstwo, turystyka i związane z nią podróże, geografia społeczno-polityczna Polski i świata, historia najnowsza, sport i motoryzacja;

˗    licencjonowany pilot wycieczek krajowych i zagranicznych (odwiedziłem ponad 40 państw na trzech kontynentach; jako dotychczasową podróż życia uważam pobyt w Ziemi Świętej Izraela z kwietnia 2010 roku);

W trakcie corocznych wydziałowych wyjazdów naukowych do Niemiec (m.in. Berlin, Monachium, Norymberga, Erfurt, Drezno, Lipsk, Hanover, Hamburg, Brema, Getynga, Kolonia, Frankfurt nad Menem) pełniłem funkcję pilota grupy pracowników akademickich i studentów UMK;

˗    wykładowca kursów dla kandydatów na pilotów wycieczek (2010-2014).

Chętnie podejmuję nowe wyzwania, w związku z czym deklaruję otwartość na poszerzenie mojej aktywności o kolejne obszary.

 

Dodaj komentarz