O Mnie

Paweł Machalski 

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce


Dr Paweł Machalski – absolwent wydziałów: Politologii i Studiów Międzynarodowych (magisterium: 2010/doktorat: 2015) oraz Prawa i Administracji (magisterium: 2012) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration – MBA (2021).

Tradycje akademickie są w mojej rodzinie obecne od pokoleń. Brat dziadka – prof. dr hab. Franciszek Machalski, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego – należał do najbardziej cenionych polskich iranistów. Specjalizował się w filologii i literaturze perskiej oraz kulturze Bliskiego Wschodu (redaktor “Folia Orientalia”).

Moja rozprawa doktorska z zakresu nauk o polityce, napisana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Alabrudzińskiej, prof. UMK, została wyróżniona uchwałą Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK z 6 października 2015 r. Wcześniej ukończyłem dwa kierunki magisterskie: stosunki międzynarodowe oraz administrację.

Po obronie doktorskiej nawiązałem współpracę dydaktyczną z kilkoma uczelniami niepublicznymi w województwie kujawsko-pomorskim (Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu i Bydgoszczy, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Akademią Jagiellońską w Toruniu, Bydgoską Szkołą Wyższą i Akademią Kujawsko-Pomorską w Bydgoszczy). Od 2018 r. jestem też pracownikiem etatowym uczelni publicznej – Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, specjalizując się w ustroju samorządu terytorialnegobezpieczeństwie społeczności lokalnych oraz bezpieczeństwie energetycznym.

      W XXI w. zdecydowanie poszerzyły się płaszczyzny działania dla ludzi nauki. To już nie tylko biblioteki i audytoria akademickie, co wciąż ma swoje podstawowe znaczenie, ale także szerokie obszary życia społecznego, medialnego, gospodarczego i biznesowego. W tym kontekście w czerwcu 2019 r. – w uzupełnieniu do uczelni – podjąłem rolę doradcy ds. marketingu społecznego i rozwoju jednej ze spółek z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). 20 lipca 2020 roku została mi powierzona przez przedstawicieli branży energetycznej funkcja Prezesa Zarządu nowo powołanego Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. W 2023 r. poszerzyłem dotychczasową aktywność w sektorze OZE o funkcję rzecznika prasowego. 

   Na moją wieloletnią aktywność naukową można spojrzeć przez pryzmat kilku kryteriów: publikacyjnego, konferencyjnego, organizacyjnego, dydaktycznego oraz medialnego. W grudniu 2015 r. Wydawnictwo Adam Marszałek opublikowało pierwszą monografię mojego autorstwa pt. „Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej”(II wydanie z 2018 r.). We wrześniu 2017 r. ukazała się, nakładem warszawskiego Wydawnictwa CeDeWu, współautorska książka pt. Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej” (II wydanie z 2019 r./ pełne zapisy bibliograficzne: patrz. Publikacje). Obecnie pracuję nad trzecią monografią na temat bezpieczeństwa energetycznego. Jestem autorem kilkunastu artykułów naukowych, dotyczących m.in. administracji publicznej/samorządu terytorialnego, integracji europejskiej/UE, relacji państwo-Kościół, dyplomacji polskiej oraz Stolicy Apostolskiej, energetyki obywatelskiej i bezpieczeństwa energetycznego. Jako aktywny prelegent uczestniczyłem w ponad czterdziestu konferencjach naukowych, w tym w wielu o charakterze międzynarodowym. Współorganizowałem siedem konferencji, m.in. cykl sympozjów z serii „Dyplomacja europejska”. Jako nauczyciel akademicki-doktorant prowadziłem zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Z radością przyjmowałem zaproszenia do wygłaszania wykładów ogólnouniwersyteckich.

Po obronie doktoratu nawiązałem współpracę dydaktyczną z:

 • Państwową Akademią Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie i Mławie, 
 • Akademią Jagiellońską w Toruniu,
 • Akademią Kujawsko-Pomorską w Bydgoszczy, 
 • Bydgoską Szkołą Wyższą, 
 • Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu/Bydgoszczy,
 • Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (w tym również wydziałami w Działdowie, Inowrocławiu oraz Pile)

Dydaktykę traktuję jako prawdziwą pasję, dodającą motywacji do aktywnego samorozwoju i podejmowania kolejnych inicjatyw. Angażuję się też w działania promocyjne i marketingowe uczelni. W czasie studiów magisterskich i doktoranckich podejmowałem liczne działania naukowe i organizacyjne w ramach dodatkowych kursów, sympozjów czy kół naukowych. W latach 2006-2008 zrealizowałem kurs pedagogiczny wraz z praktykami w szkołach, uzyskując kwalifikacje dydaktyczne nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. W maju 2010 r. oraz w styczniu 2015 r. pełniłem funkcję głównego organizatora Wydziałowego Konkursu Wiedzy o Współczesnych Stosunkach Międzynarodowych. W latach akademickich 2010/2011 i 2011/2012 byłem reprezentantem studentów WPiA w Samorządzie Studenckim UMK, pełniłem funkcję jurora Międzyszkolnego Turnieju Debat Oksfordzkich oraz Mistrzostw Torunia Debat Oksfordzkich. W tym czasie byłem też prezesem Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa Publicznego. Obecnie, już jako doktor nauk politycznych, łączę aktywność dydaktyczno-naukową z obecnością w mediach w roli komentatora/eksperta programów publicystycznych.

W latach 2016-2021 – członek Rady Okręgu Bydgoskie – jednostki pomocniczej Rady Miasta Torunia

Od czerwca 2019 r. – członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich 

Zainteresowania naukowe/badawcze:

 1. Struktura i funkcjonowanie administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego (w Polsce i innych państwach europejskich),
 2. Bezpieczeństwo energetyczne,
 3. Systemy polityczne państw europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem ustroju politycznego RP),
 4. Międzynarodowe stosunki polityczne XX i XXI wieku,
 5. Relacje państwo-Kościół w Polsce i w Europie,
 6. Papiestwo i papieże XX i XXI wieku,
 7. Specyfika organizacji międzynarodowych i Stolicy Apostolskiej jako podmiotów prawa międzynarodowego publicznego,
 8. Proces integracji europejskiej, struktura, prawo i funkcjonowanie Unii Europejskiej,
 9. Rola mediów w przestrzeni społeczno-politycznej,
 10. Bieżąca polityka polska

Stypendia, granty, nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium doktoranckie (w latach 2012-2015),
 • Stypendium Rektora UMK dla najlepszych doktorantów (w roku akademickim 2014/2015),
 • Granty promotorskie/wydziałowe (w latach akademickich 2013/2014 i 2014/2015),
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej uchwałą Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK z 6 października 2015 r.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2012-2015):

W ramach kierunku stosunki międzynarodowe:

– Integracja europejska,

– Organizacje międzynarodowe,

– Prawo autorskie i prawa pokrewne

W ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

– Lobbing i sponsoring,

– Trzeci sektor społeczeństwa obywatelskiego

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. I. Mościckiego w Ciechanowie/Mławie (2018-nadal):

W ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: 

– Bezpieczeństwo państwa,

– Bezpieczeństwo społeczne,

– Bezpieczeństwo społeczności lokalnych,

– Bezpieczeństwo energetyczne,

– Ochrona własności intelektualnej,

– Prawa człowieka,

– Nauki o państwie i prawie,

– Prognozowanie i rozpoznawanie stanów zagrożenia,

– Zwalczanie terroryzmu,

– Historia bezpieczeństwa i wojskowości,

– Podstawy nauk o bezpieczeństwie,

– Struktura i zadania samorządu terytorialnego,

– Struktura i zadania instytucji w zarządzaniu kryzysowym,

– Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego,

– Seminarium dyplomowe

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu (2017-nadal):

W ramach kierunku administracja:

– Wstęp do nauki o państwie i prawie,

– Socjologia i metody badań społecznych,

– Socjologia organizacji

W ramach studiów podyplomowych:

– Instytucje bezpieczeństwa i uwarunkowania społeczne

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy (2023-nadal):

W ramach kierunku administracja:

– Nauka o administracji

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu/Bydgoszczy (2016-nadal):

W ramach kierunku administracja:

– E-administracja,

– Seminarium dyplomowe

W ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

– Administracja publiczna,

– Ustrój samorządu terytorialnego,

– Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb publicznych

W ramach kierunku prawo w biznesie:

– E-administracja

W ramach kierunku zarządzanie:

– Prawne aspekty administracji rządowej i samorządowej,

E-government

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (2017-nadal):

W ramach kierunku zarządzanie/spec. administracja publiczna:

– E-administracja,

– Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego,

– Status prawny urzędnika (prawo urzędnicze),

– Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej,

W ramach kierunku zintegrowane systemy bezpieczeństwa państwa:

– Bezpieczeństwo polityczne,

– Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym,

W ramach kierunku ekonomia:

– Strategia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Bydgoskiej Szkole Wyższej (2020-2022):

W ramach kierunku administracja:

– E-administracja w administracji publicznej,

– Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego,

– Europejskie modele samorządu terytorialnego

Zainteresowania pozanaukowe/ hobby:

˗    krajoznawstwo, turystyka i związane z nią podróże, geografia społeczno-polityczna Polski i świata, historia najnowsza, sport i motoryzacja;

˗    licencjonowany pilot wycieczek krajowych i zagranicznych (odwiedziłem ponad 40 państw na trzech kontynentach; jako dotychczasową podróż życia uważam pobyt w Ziemi Świętej Izraela z kwietnia 2010 roku);

W trakcie corocznych wydziałowych wyjazdów naukowych do Niemiec (m.in. Berlin, Monachium, Norymberga, Erfurt, Drezno, Lipsk, Hanover, Hamburg, Brema, Getynga, Kolonia, Frankfurt nad Menem) pełniłem funkcję pilota grupy pracowników akademickich i studentów UMK;

˗    wykładowca kursów dla kandydatów na pilotów wycieczek (2010-2014).

Chętnie podejmuję nowe wyzwania, w związku z czym deklaruję otwartość na poszerzenie mojej aktywności o kolejne obszary.

 

Dodaj komentarz