Konferencja Stron Porozumień Sektorowych w Warszawie

    22 listopada 2022 r. uczestniczyłem jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Konferencji Stron Porozumień Sektorowych zainicjowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Debata na temat rozwoju sektora OZE w Polsce odbyła się w Warszawie w kontekście prezentacji efektów prac grup roboczych dotyczących rozwoju sektora biogazu i biometanu, fotowoltaiki oraz morskiej energetyki wiatrowej. Celem Porozumień Sektorowych, zawartych w 2021 r., jest podjęcie działań na rzecz zwiększania roli poszczególnych sektorów wytwarzania energii i paliw gazowych, zbudowania silnego rynku polskich technologii OZE oraz wzmocnienia pozycji krajowych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. W wydarzeniu wzięli udział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz przedstawiciele branż OZE.

    Konferencja stała się okazją do przedstawienia dotychczasowych prac w ramach grup roboczych poszczególnych Porozumień, a także planowanych działań, mających na celu rozwój nowoczesnych sektorów budujących przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki oraz zwiększających suwerenność energetyczną Rzeczypospolitej. Po wystąpieniach ministrów odbył się także panel dyskusyjny pt.: „Dynamika rozwoju OZE a bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście otaczającej nas rzeczywistości geopolitycznej” z udziałem przedstawicieli: Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PKN Orlen, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej. Drugą część wypełniły panele dyskusyjne w zakresie problematyki Porozumień sektorowych: biogazu i biometanu,  fotowoltaiki oraz morskiej energetyki wiatrowej. Szkoda, że zarówno w zamyśle Porozumień Sektorowych, jak i w agendzie konferencji, zabrakło miejsca dla energetyki wiatrowej na lądzie.

„Poszerz horyzonty” – spotkanie networkingowe na UMK

15 listopada 2022 r.  wziąłem udział w spotkaniu networkingowym „Poszerz Horyzonty” zorganizowanym przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Frekwencja dopisała! Studenci i uczniowie toruńskich szkół, a także początkujący przedsiębiorcy wypełnili aulę po brzegi. Celem organizowanego wydarzenia była wymiana doświadczeń i popularyzacja wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, wskazanie na potrzebę budowania sieci kontaktów już od studenckich lat.

  W XXI w. zdecydowanie poszerzyły się płaszczyzny działania dla ludzi nauki. To już nie tylko biblioteki i audytoria akademickie, ale też szerokie obszary życia społecznego, medialnego i gospodarczego. Jako jeden z zaproszonych gości opowiadałem o swoich studiach i rozwoju zawodowym. Wskazałem na aktywność w samorządzie studenckim, kołach naukowych czy podczas konferencji naukowych i biznesowo-branżowych. Nie ma poszerzania horyzontów bez mobilności: bez mobilności międzynarodowej, ale też bez mobilności podczas studiowania, bez mobilności między światem nauki, mediów i biznesu. Do kreowania sukcesów potrzeba wiele własnej determinacji, odwagi, wiary we własne siły, sieci kontaktów, ale też trochę szczęścia…

   Organizatorom dziękuję za zaproszenie! Uniwersytet Mikołaja Kopernika to moja Alma Mater, z którą mam wiele pozytywnych wspomnień. Ze szczególnym sentymentem i radością wracam w mury tej Uczelni.

Gospodarowanie energią w gminie a transformacja energetyczna – innowacja czy konieczność? – konferencja w Bydgoszczy

8 listopada 2022 r. w Bydgoszczy odbyła się ciekawa konferencja: „Gospodarowanie energią w gminie a transformacja energetyczna – innowacja czy konieczność?”. Wydarzenie zostało skierowane do samorządów lokalnych. Tematyka była poświęcona roli gmin w transformacji energetycznej, a zwłaszcza stojących przed nimi celów i wyzwań w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej oraz rosnących cen energii. Osobny panel objął niezwykle aktualne wyzwania związane z energetyką obywatelską. Przedstawiciele wybranych klastrów energii i spółdzielni energetycznych zaprezentowali dobre praktyki z tego zakresu. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” przy współudziale samorządu Miasta Bydgoszczy.

   Osobiście miałem zaszczyt i przyjemność  wystąpić z tematem: „Wyzwania stojące przed samorządami lokalnymi w kontekście nowej sytuacji geopolitycznej, rosnących cen energii i działań UE zmierzających do uniezależnienia od paliw kopalnych”. W obszernej prelekcji scharakteryzowałem założenia aktualnego pakietu UE – RePowerUE, opartego na trzech podstawowych filarach: I. dywersyfikacji źródeł energii, II. produkcji ekologicznej energii oraz III. oszczędzaniu energii. Przedstawiłem też ogromną skalę środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) przeznaczonych na transformację energetyczną, w tym rozwój OZE i technologii wodorowych. Odpowiedź Polski na te działania wydaje się oczywista. Należy jak najszybciej zakończyć niepotrzebny spór z Unią Europejską i wrócić na drogę obustronnego poszanowania i konstruktywnego rozwoju. Środki dedykowane Polsce jako 5. państwu UE – zarówno z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)/KPO jak i funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy innowacyjnych są rekordowo wysokie i nie można ich nie wykorzystać.  W znacznej mierze mogą one chociażby w ramach RPO przyczynić się do rozwoju Polski samorządowej, w tym transformacji energetycznej na poziomie regionalnym i lokalnym.

   Dobre relacje z UE pozostają polską racją stanu, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ze względu na zagrożenie  za wschodnią granicą. Nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego RP, w tym na poziomie lokalnym, bez skorzystania z finansowego wsparcia UE! Dodałem, że jednocześnie: „Nie będzie pewnego i pełnego bezpieczeństwa energetycznego ani na poziomie ogólnokrajowym, ani tym bardziej lokalnym, bez aktywnej roli samorządu terytorialnego, bez energetyki rozproszonej i obywatelskiej!”.

   W dalszej części wystąpienia scharakteryzowałem zróżnicowanie narzędzi i mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa energetycznego na poziomie państwowym oraz na poziomie samorządowym. Z poziomem centralnym/państwowym słusznie wiążą się inwestycje strategiczne takie jak: Gazoport w Świnoujściu, gazociąg Baltic Pipe, planowane pływające terminale LNG czy projektowane elektrownie jądrowe. Z poziomem samorządowym – regionalnym, a zwłaszcza lokalnym – należy wiązać nowe technologie OZE (biogazownie, biometanownie, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, a także rozwiązania hybrydowe), jak i nowe formy czy mechanizmy wytwarzania, dystrybucji, konsumpcji bądź sprzedawania energii, oparte na mechanizmach energetyki obywatelskiej i rozproszonej, takich jak klastry i spółdzielnie energetyczne oraz aktywność prosumencka mieszkańców. Omówiłem wyzwania stojące przed samorządami lokalnymi w kontekście transformacji energetycznej, a także problemy spowalniające ich realizację. Istotną barierą wciąż pozostaje kontrowersyjna „ustawa wiatrakowa” i zasada 10H, mocno ograniczająca inwestycje w wiatraki na lądzie. Stanowi ona zaprzeczenie ustrojowych zasad decentralizacji oraz subsydiarności. W ich świetle decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane pośród gospodarzy konkretnej gminy i lokalnej społeczności, a funkcję narzędzia regulacyjnego powinien pełnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nie ustawowy zakaz dyktowany centralnie!

     Ze względu na zawirowania geopolityczne, wiele uwagi poświęciłem potrzebie nowego odkrycia potencjału energetycznego polskiej wsi i rolnictwa, tj. konieczności rozwoju biogazowni, biometanowni, produkcji bio-LNG oraz wodoru. Ogólnonarodowy zrównoważony rozwój może odbywać się poprzez wzrost gospodarczy małych ojczyzn.  Analogicznie bezpieczeństwo energetyczne państwa powinno być pochodną aktywności inwestycji podejmowanych na poziomie lokalnym.

http://www.pnec.org.pl/pl/3-aktualnoci-kat/891-gospodarowanie-energia-w-gminie-a-transformacja-energetyczna-innowacja-czy-koniecznosc-konferencja-w-bydgoszczy-2

 

 

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu

W dniach 6-8.11.2022 r. odbyło się w Toruniu Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2022 – konferencja promująca regionalny potencjał naukowy, innowacyjny oraz współpracę biznesową, w tym transfery wiedzy z nauki do działalności gospodarczej (B+R). Tematyka paneli dyskusyjnych wpisała się w urozmaiconą paletę dyscyplin naukowych i branż biznesowych. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., wspierane przez regionalną instytucję otoczenia biznesu – Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej miałem zaszczyt wystąpić  w panelu pt.: „OZE to przyszłość, czy energetyczny luksus dla wybranych?”. W dyskusji poruszono kontekst technologiczny, ekonomiczny i społeczno-samorządowy. Nie zabrakło najbardziej aktualnych kwestii, jak konieczność deregulowania ustawy wiatrakowej 10H czy pozyskania funduszy z KPO, z których większość ma dotyczyć elektromobilności i energetyki odnawialnej. Wskazałem także na rolę społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego. Przywołałem potrzebę popularyzowania instalacji energetyki rozproszonej i obywatelskiej – spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii. Nie zabrakło też wątku biogazu, biometanu i bio-LNG, czyli potencjału energetycznego polskiej wsi, który zwłaszcza po 26 kwietnia 2022 r., powinien być odkrywany z wyjątkową determinacją.

Więcej o wydarzeniu: https://rfi.biz.pl/

Wywiad dla „Gazety Pomorskiej” i „Nowości”

Zachęcam do zapoznania się z treścią wywiadu,  którego udzieliłem dla „Gazety Pomorskiej” oraz „Nowości”. Rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego Polski ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań na poziomie samorządowym – lokalnym. Nie zabrakło wielu aktualnych implikacji kryzysu energetycznego: charakterystyki potencjału polskiej wsi w kontekście projektów biogazowych i biometanowych czy sprawy długo wyczekiwanej deregulacji „ustawy 10H”, mocno ograniczającej inwestycje wiatrakowe na lądzie. W dobie zawirowań geopolitycznych oraz wzrastających cen energii i paliw niewątpliwie potrzeba nam nowej motywacji do skutecznej transformacji energetycznej Polski, także tej samorządowej.

https://pomorska.pl/dr-pawel-machalski-trzeba-szukac-alternatywnych-rozwiazan-w-energetyce/ar/c1-16978187

Konferencja samorządowców w Gminie Chełmża

  18 października 2022 r. uczestniczyłem w konferencji – spotkaniu konsultacyjnym dot. bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym. W wydarzeniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Chełmża i Pomorską Grupę Konsultingową S.A. wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców.

  Jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej miałem okazję wygłosić swoiste przesłanie dla samorządowców w dobie kryzysu energetycznego. Podkreśliłem, że ze względu na dynamiczną sytuację geopolityczną i jej energetyczne następstwa, samorządy poziomu lokalnego (gminy i powiaty) stanęły przed pilnym wyzwaniem współuczestnictwa w transformacji energetycznej RP. Wskazałem na potrzebę sankcjonowania ustrojowych zasad decentralizacji oraz subsydiarności także w kontekście zapewniania bezpieczeństwa energetycznego. W ich świetle sprawy publiczne powinny być realizowane możliwie najbliżej obywateli. Dotyczy to również płaszczyzny decydowania o inwestycjach w energetykę wiatrową na lądzie. Zarówno zasada decentralizacji, jak i subsydiarności wskazują, że tego typu decyzje powinny być podejmowane pośród gospodarzy konkretnej gminy i lokalnej społeczności, a funkcję narzędzia regulacyjnego powinien pełnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nie ustawowy zakaz dyktowany centralnie.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2022

W dniach 10-11 października 2022 r. uczestniczyłem jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym – OSG 2022, który  odbył się w Lublinie. Organizatorem wydarzenia już po raz ósmy było Europejskie Centrum Biznesu. Temat przewodni brzmiał: „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań”. Problematyka miała interdyscyplinarny charakter, ale to aspekty energetyczne zdominowały agendę.

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym spotkali się czołowi przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu. W ramach tegorocznej edycji organizatorzy skoncentrowali się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, które swoją innowacyjnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Dyskusje na tematy gospodarcze, w tym energetyczne, zostały zdeterminowane przez agresję Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje. Wiele uwagi poświęcono problematyce bezpieczeństwa energetycznego i finansowego, jak również rozwoju potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Wręczono statuetki Bursztyn Polskiej Gospodarki. Warto było tam być!

Kolejna publikacja naukowa

Miło mi poinformować, że w czerwcu 2022 r. nakładem Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego ukazał się artykuł – rozdział mojego autorstwa, którego pełen zapis bibliograficzny przedstawia się następująco:

P. Machalski, Wybrane mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego w wymiarze lokalnym, [w:] Bezpieczeństwo lokalne – wybrane problemy teorii i praktyki, red. G. Górski, A. Potoczek, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Toruń 2022, s. 199-228.

Celem opracowania jest dokonanie – po refleksji teoretycznej – analizy wybranych mechanizmów i narzędzi zapewniania bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego w wymiarze lokalnym (gmin i powiatów)  takich jak m.in. spółdzielnie i klastry energetyczne czy aktywność prosumencka mieszkańców. Motywem przewodnim jest próba odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu energetyka rozproszona i obywatelska koresponduje z ustrojowymi zasadami: subsydiarności, a zwłaszcza decentralizacji, leżącymi u podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego? Analiza obejmuje także porównanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu i Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w kontekście lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Wnioski końcowe zawierają m.in. stwierdzenie, że system produkcji energii elektrycznej w Polsce powinien podlegać dalszej ewolucji poprzez stopniowe uzupełnianie scentralizowanej energetyki wielkoskalowej małymi i mikro instalacjami o zasięgu lokalnym.

Zachęcam do lektury!

Konferencja Energetyki Wiatrowej w Serocku

W dniach 13-15 czerwca 2022 r. miałem przyjemność już po raz czwarty uczestniczyć w konferencji branżowej zorganizowanej w Serocku nad Narwią przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. 3-dniowe wydarzenie PSEW od lat przyciąga tysiące uczestników zaangażowanych w sektor odnawialnych źródeł energii. Tegoroczna konferencja skupiła ponad 2000 reprezentantów polskich i zagranicznych firm z branży energetycznej,  czempionów narodowej gospodarki, a także światowych liderów technologii. W panelach dyskusyjnych głos zabrali również przedstawiciele administracji rządowej, mający realny wpływ na uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Usłyszeliśmy zapowiedź liberalizacji tzw. ustawy wiatrakowej i zasady 10H dotyczącej lądowej energetyki wiatrowej. Po nowelizacji decyzyjność w sprawie ewentualnych inwestycji w wiatraki na lądzie będzie w większym stopniu należała do społeczności lokalnych.

       Rok 2022 przyniósł wiele nowych wyzwań geopolitycznych. Agresja Rosji na Ukrainę  nie tylko podważyła pokojowe status quo w Europie, ale i wywołała turbulencje w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Polska odpowiada zdecydowanie – dalszym rozwojem energetyki odnawialnej – z biomasy, wody, słońca i właśnie z wiatru. Rola energetyki wiatrowej w polskim miksie elektroenergetycznym ma istotne znaczenie. Zielona energia z wiatru stanowi dla Polski źródło oszczędności i niezależności, a przy tym jest przyjazna dla środowiska. Farmy wiatrowe na lądzie oraz na morzu sprzyjają naszemu narodowemu bezpieczeństwu energetycznemu. Równolegle wzmacniają polską gospodarkę poprzez budowę nowoczesnego łańcucha dostaw. Nadnarwiański klimat sprzyja nie tylko podejmowaniu nowych kontaktów biznesowych, ale także zmobilizował do dalszej aktywności.

Konferencja z cyklu: Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki

9 czerwca 2022 r. już tradycyjnie uczestniczyłem w konferencji naukowej z cyklu Bezpieczeństwo lokalne – problemy teorii i praktyki, zorganizowanej w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej. W tym roku tematy referatów koncentrowały się wokół myśli przewodniej: „Społeczno-ekonomiczne i zdrowotne skutki pandemii Covid-19”. Miałem zaszczyt przewodniczyć jednemu z paneli tematycznych. Celem sympozjum było przybliżenie tematyki ochrony zdrowia w kontekście istniejących i przewidywanych uwarunkowań epidemiologicznych, środowiskowych,  oraz społeczno-gospodarczych. Szczególny akcent został położony na rolę samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych w tym kontekście. W toku obrad pojawiły się także inne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją geopolityczną. Więcej informacji: https://kj.edu.pl/konferencja-naukowa-skutki-covid/