Kolejna publikacja naukowa

Miło mi poinformować, że w czerwcu 2022 r. nakładem Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego ukazał się artykuł – rozdział mojego autorstwa, którego pełen zapis bibliograficzny przedstawia się następująco:

P. Machalski, Wybrane mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego w wymiarze lokalnym, [w:] Bezpieczeństwo lokalne – wybrane problemy teorii i praktyki, red. G. Górski, A. Potoczek, Jagielloński Instytut Wydawniczy, Toruń 2022, s. 199-228.

Celem opracowania jest dokonanie – po refleksji teoretycznej – analizy wybranych mechanizmów i narzędzi zapewniania bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego w wymiarze lokalnym (gmin i powiatów)  takich jak m.in. spółdzielnie i klastry energetyczne czy aktywność prosumencka mieszkańców. Motywem przewodnim jest próba odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu energetyka rozproszona i obywatelska koresponduje z ustrojowymi zasadami: subsydiarności, a zwłaszcza decentralizacji, leżącymi u podstaw funkcjonowania samorządu terytorialnego? Analiza obejmuje także porównanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu i Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku w kontekście lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Wnioski końcowe zawierają m.in. stwierdzenie, że system produkcji energii elektrycznej w Polsce powinien podlegać dalszej ewolucji poprzez stopniowe uzupełnianie scentralizowanej energetyki wielkoskalowej małymi i mikro instalacjami o zasięgu lokalnym.

Zachęcam do lektury!