Podsumowanie Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23

      W dniach 9-10 października 2023 r. w toruńskim Hotelu Filmar odbył się Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej – KREO23 organizowany przez kierowane przeze mnie Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie stanowiło część szerszego projektu pt. Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie OZE i efektywności energetycznej dofinansowanego  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej – cz. II pn. OZE i Efektywność Energetyczna. Dotacji udzieliła też Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. Pośród sponsorów uzupełniających znalazły się również spółki: WestWind Energy Polska, Synthex Technologies, Containex, a także Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK. Patronatów honorowych udzielili: Minister Klimatu i Środowiska, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, JM Rektor UMK w Toruniu, Dziekan Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Uzyskaliśmy też patronaty medialne od licznych redakcji regionalnych i branżowych.

     Komitet organizacyjny i naukowy Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23 oceniają wydarzenie z perspektywy post factum pozytywnie jako udane spotkanie przedstawicieli polityki państwa, samorządów, nauki oraz biznesu. Ze względu na dofinansowanie naszego wydarzenia ze środków publicznych staraliśmy się, aby dobór gości i aspektów tematycznych w pełni odzwierciedlał pluralizm polskiego społeczeństwa – uczestników transformacji energetycznej RP. Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy m.in. wszystkich posłów wybranych z okręgu toruńskiego w 2019 roku, samorządowców z kilku miast i gmin, przedstawicieli licznych ośrodków akademickich z całej Polski, a także prezesów, dyrektorów i prokurentów reprezentujących biznes OZE.

      Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej okazał się spotkaniem nowatorskiej formuły.  W polskiej praktyce organizacyjnej wykształciły się dwa typy konferencji. Pierwszy z nich – bardziej teoretyczny – to typowe konferencje naukowe dla profesorów, doktorów – jednym słowem naukowców, wygłaszających referaty, które potem najczęściej zostają opublikowane. Drugi typ to bardziej praktyczne konferencje branżowe – biznesowe, np. inwestorów w OZE. Nam udało się połączyć te dwie opcje w kongres hybrydowy. Pierwszy dzień (09.10) miał charakter paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli polityki państwa, samorządów, biznesu i uczelni wyższych z całej Polski (Polityka państwa, samorządy i przedsiębiorcy wobec OZE). Drugi dzień (10.10) stanowił typową konferencję naukowa (Nauka wobec OZE). Szczegółowy program wraz z nazwiskami uczestników dostępny jest na stronie internetowej KREO: https://kreo.org.pl/program/.

    Podczas uroczystego otwarcia jako Prezes Zarządu Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej przedstawiłem specyfikę i główne założenia organizacyjne KREO23. Scharakteryzowałem też podmioty uczestniczące w transformacji energetycznej, począwszy od gminy aż po Unię Europejską. Wskazałem, że żaden z wymienionych  wcześniej komponentów – państwowy, samorządowy, biznesowy czy naukowy – nie będzie działał w pełni efektywnie bez organizacyjnych i finansowych profitów płynących z integracji europejskiej. Środki dedykowane Polsce jako 5. państwu Unii Europejskiej – zarówno z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF)/KPO, jak i Funduszu Spójności oraz pozostałych funduszy innowacyjnych są rekordowo wysokie i nie można ich nie wykorzystać, tym bardziej, że w większości mają być przeznaczone na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności oraz zieloną, inteligentną mobilność. Wiele uwagi podczas kongresowych obrad poświęciliśmy ponadto konieczności decentralizacji transformacji energetycznej, dostrzegając, że nie będzie pełnego bezpieczeństwa energetycznego Polski bez włączenia w proces jego zapewniania jednostek samorządu terytorialnego, a zwłaszcza gmin (energetyka obywatelska i rozproszona). Osobny panel został dedykowany potencjałowi energetycznemu polskiej wsi i rolnictwa. Na szczególną uwagę zasługuje formuła kongresu jako łącznika nauki z biznesem i panel Technologie Chemiczne a OZE z przedstawicielami wielu technicznych ośrodków naukowych.

         Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej zgodnie ze swym statutem  przyznało po raz pierwszy statuetki „Kreator Energii”. Organizacja może je przyznawać osobom fizycznym  i prawnym szczególnie zasłużonym w dziedzinach: odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. 9 października 2023 r. wraz z Zarządem FREO i Panią Prof. Urszulą Kiełkowską z Wydziału Chemii UMK po raz pierwszy wręczyłem statuetki Laureatom podczas uroczystego bankietu Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23. Kapituła Statuetki „Kreator Energii” podjęła decyzję o przyznaniu okolicznościowych nagród-wyróżnień za rok 2023:

  • Panu Jackowi Czarneckiemu – Wójtowi Gminy Chełmża za propagowanie inwestycji w OZE na terenie Gminy Chełmża i realizację pierwszej samorządowej farmy fotowoltaicznej w województwie kujawsko-pomorskim,
  • Panu Jerzemu Zająkale – Wójtowi Gminy Łubianka za propagowanie zielonej energii  i zrównoważonego rozwoju, liczne samorządowe inwestycje w OZE, w tym zakup i montaż mikroinstalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łubianka.

     W obu dniach Kongresu Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23 łącznie uczestniczyło prawie 150 osób. Efekt ekologiczny wyznaczony na poziomie 120 osób został zatem osiągnięty nadwyżką. Tezy i wnioski z kongresu zostaną opublikowane  w postaci naukowej książki pokonferencyjnej finansowanej w ramach realizowanego projektu z dotacji NFOŚiGW/WFOŚiGW w Toruniu. Reasumując, w opinii organizatorów – FREO i UMK w Toruniu – Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO23 okazał się udaną integracją ludzi nauki, samorządów i biznesu. Podczas trwania konferencji i po jej zakończeniu otrzymaliśmy wiele pozytywnych słów, podziękowań i gratulacji od naszych Gości. Dziękuję za udzielone patronaty, dotacje i wszelkie życzliwe wsparcie umożliwiające efektywną, a zarazem efektowną organizację naszego debiutanckiego przedsięwzięcia. Zapraszam do uczestnictwa w kolejnych edycjach.